ZadzwońOferta

Fundusze

Tytuł projektu:

„Wdrożenie produkcji modyfikowanych folii wielowarstwowych”

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu nowych maszyn i  urządzeń, tj. 1) Kompletnej, zautomatyzowanej linii do produkcji modyfikowanej folii wielowarstwowej; 2) Zestawu do pomiaru rezystancji  folii; 3) Testera do pomiaru kurczliwości folii; 4) Testera odporności  na przebicie folii metodą spadającego grota, niezbędnych do wdrożenia  innowacji produktowej, będącej wynikiem prac B+R, w postaci wielowarstwowej folii PA (permanentnie antystatycznej). Produkt nowy  zarówno dla rynku, jak i w zidentyfikowane potrzeby grup docelowych,

 

Cel projektu:

Strategicznym celem projektu jest  dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowego produktu –  folii wielowarstwowych PA (permanentnie antystatycznej). Realizacja  projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowaną lukę rynkową oraz niepełne  zaspokojenie potrzeb odbiorców przez produkty obecnie dostępne.

 

Planowane efekty:

Wprowadzenie na rynek i do oferty  firmy nowego produktu w postaci permanentnie antystatycznej folii  wielowarstwowej (PA), która jest wynikiem przeprowadzonych prac  badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu:

6 839 144,40 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

3 836 593,18 PLN  Projekt „Wdrożenie produkcji modyfikowanych folii wielowarstwowych”  (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0144/16-00), realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –  2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna  gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje  bezpośrednie

Tytuł projektu:

„Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna”

Okres realizacji projektu: 17.05.2019 – 30.09.2019

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna, celem zwiększenie świadomości wzorniczej.
W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: – oferty produktowej, – modelu biznesowego, – technologii, – struktury organizacyjnej, – procesów komunikacji, – strategii marketingowej, – zdefiniowania i charakterystyki klientów, – zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, – zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem.
3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa.
4. Analiza potencjału rynkowego.
Zakłada się, iż na etapie audytu stosowane będą różnorodne techniki kreatywne i warsztaty, mające na celu zwiększenie świadomości wzorniczej w firmie DELTA.

 

Cel projektu:

Głęboka diagnoza działalności Wnioskodawcy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego.

 

Planowane efekty projektu to:

1.Wzrost sprzedaży nowych i ulepszonych produktów na rynkach krajowych.
2.Zaistnienie z nowymi i ulepszonymi produktami na rynkach zagranicznych.
3.Zwiększenie przychodów firmy dzięki wprowadzeniu na rynek nowych i ulepszonych produktów.
4.Pozyskanie nowych klientów na rynkach krajowych i zagranicznych.
5.Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy DELTA.

 

Wartość projektu: 67 527,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 46 665,00 PLN

Projekt „Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0055/18-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Tytuł projektu:

„Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna”

Okres realizacji projektu: 1.08.2020 – 31.10.2021

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna (skrót: DELTA) jest opracowanie procesu projektowania, konstrukcji i technologii nowej oferty produktowej, a następnie wdrożenie do produkcji worków 3-warstwowych, wkładów foliowych profilowanych tzw. „butelka” do worków BIG BAG (w tym z dodatkiem permanentnie antystatycznym), a także folii opakowaniowej z zawiesiem (nowy sposób konfekcji), odpowiadających na zapotrzebowania klientów. Wdrożenie ww. produktów jest bezpośrednim następstwem działań rekomendowanych w STRATEGII WZORNICZEJ, opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 PO PW. Wdrażane wyroby w pełni odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby grupy docelowej wypełniając istotną niszę rynkową, co pozwoli
Wnioskodawcy zbudować przewagę konkurencyjną oraz wzmocni jego potencjał innowacyjny. Realizacja projektu ma ponadto pozytywny wpływ na realizację zasad horyzontalnych UE wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

 

Cel projektu:

Poprawa konkurencyjności firmy DELTA na rynku poprzez opracowanie procesu projektowania, konstrukcji i technologii nowej oferty produktowej, a także wdrożenie do produkcji worków 3-warstwowych, wkładów foliowych profilowanych tzw. „butelka” do worków BIG BAG (w tym z dodatkiem permanentnie antystatycznym), a także folii opakowaniowa z zawiesiem (nowy sposób konfekcji).

 

Planowane efekty projektu to:

1. Zwiększenie przychodów firmy dzięki wdrożeniu nowych technologii wytwarzania produktów oraz wprowadzeniu nowych produktów do oferty.
2. Zwiększenie poziomu innowacyjności w firmie DELTA.
3. Pozyskanie nowych klientów na rynku krajowym.
4. Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy DELTA.

Długoterminowym efektem projektu będzie jednak nawiązanie trwałej współpracy z ekspertami w zakresie wzornictwa, co zaowocuje zwiększeniem konkurencyjności firmy.

 

Wartość projektu: 5 295 272,51 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 871 910,12 PLN

Projekt „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej celem poprawy konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0015/20-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Zrealizowane projekty

Delta Skowroński
i Skowroński Sp. Jawna
ul. Krakowska 78B
36-100 Kolbuszowa