ZadzwońOferta

fundusze

Tytuł projektu:

„Wdrożenie produkcji modyfikowanych folii wielowarstwowych”

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu nowych maszyn i  urządzeń, tj. 1) Kompletnej, zautomatyzowanej linii do produkcji modyfikowanej folii wielowarstwowej; 2) Zestawu do pomiaru rezystancji  folii; 3) Testera do pomiaru kurczliwości folii; 4) Testera odporności  na przebicie folii metodą spadającego grota, niezbędnych do wdrożenia  innowacji produktowej, będącej wynikiem prac B+R, w postaci wielowarstwowej folii PA (permanentnie antystatycznej). Produkt nowy  zarówno dla rynku, jak i w zidentyfikowane potrzeby grup docelowych,

 

Cel projektu:

Strategicznym celem projektu jest  dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowego produktu –  folii wielowarstwowych PA (permanentnie antystatycznej). Realizacja  projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowaną lukę rynkową oraz niepełne  zaspokojenie potrzeb odbiorców przez produkty obecnie dostępne.

 

Planowane efekty:

Wprowadzenie na rynek i do oferty  firmy nowego produktu w postaci permanentnie antystatycznej folii  wielowarstwowej (PA), która jest wynikiem przeprowadzonych prac  badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu:

6 839 144,40 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

3 836 593,18 PLN  Projekt „Wdrożenie produkcji modyfikowanych folii wielowarstwowych”  (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0144/16-00), realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –  2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna  gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje  bezpośrednie

Zrealizowane projekty

Delta Skowroński
i Skowroński Sp. Jawna
ul. Krakowska 78B
36-100 Kolbuszowa