ZadzwońOferta

Fundusze

Tytuł projektu:

„Wdrożenie produkcji modyfikowanych folii wielowarstwowych”

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu nowych maszyn i  urządzeń, tj. 1) Kompletnej, zautomatyzowanej linii do produkcji modyfikowanej folii wielowarstwowej; 2) Zestawu do pomiaru rezystancji  folii; 3) Testera do pomiaru kurczliwości folii; 4) Testera odporności  na przebicie folii metodą spadającego grota, niezbędnych do wdrożenia  innowacji produktowej, będącej wynikiem prac B+R, w postaci wielowarstwowej folii PA (permanentnie antystatycznej). Produkt nowy  zarówno dla rynku, jak i w zidentyfikowane potrzeby grup docelowych,

 

Cel projektu:

Strategicznym celem projektu jest  dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowego produktu –  folii wielowarstwowych PA (permanentnie antystatycznej). Realizacja  projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowaną lukę rynkową oraz niepełne  zaspokojenie potrzeb odbiorców przez produkty obecnie dostępne.

 

Planowane efekty:

Wprowadzenie na rynek i do oferty  firmy nowego produktu w postaci permanentnie antystatycznej folii  wielowarstwowej (PA), która jest wynikiem przeprowadzonych prac  badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu:

6 839 144,40 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

3 836 593,18 PLN  Projekt „Wdrożenie produkcji modyfikowanych folii wielowarstwowych”  (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0144/16-00), realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –  2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna  gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje  bezpośrednie

Tytuł projektu:

„Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna”

Okres realizacji projektu: 17.05.2019 – 30.09.2019

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna, celem zwiększenie świadomości wzorniczej.
W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: – oferty produktowej, – modelu biznesowego, – technologii, – struktury organizacyjnej, – procesów komunikacji, – strategii marketingowej, – zdefiniowania i charakterystyki klientów, – zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, – zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem.
3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa.
4. Analiza potencjału rynkowego.
Zakłada się, iż na etapie audytu stosowane będą różnorodne techniki kreatywne i warsztaty, mające na celu zwiększenie świadomości wzorniczej w firmie DELTA.

 

Cel projektu:

Głęboka diagnoza działalności Wnioskodawcy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego.

 

Planowane efekty projektu to:

1.Wzrost sprzedaży nowych i ulepszonych produktów na rynkach krajowych.
2.Zaistnienie z nowymi i ulepszonymi produktami na rynkach zagranicznych.
3.Zwiększenie przychodów firmy dzięki wprowadzeniu na rynek nowych i ulepszonych produktów.
4.Pozyskanie nowych klientów na rynkach krajowych i zagranicznych.
5.Zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy firmy DELTA.

 

Wartość projektu: 67 527,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 46 665,00 PLN

Projekt „Opracowanie strategii wzorniczej celem podniesienia konkurencyjności firmy DELTA Skowroński i Skowroński Spółka Jawna” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0055/18-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Zrealizowane projekty

Delta Skowroński
i Skowroński Sp. Jawna
ul. Krakowska 78B
36-100 Kolbuszowa