ZadzwońOferta

RODO

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4,5,2016L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „DELTA Skowroński i Skowroński” Sp. J. z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Krakowska 78B.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą ze względu na konieczność realizacji umowy kupna\sprzedaży pomiędzy Państwem a Administratorem, ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu windykacji należności oraz do innych kontaktów handlowych (np. przesyłanie ofert, cenników, zamówień za pomocą poczty elektronicznej). Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla danego celu lub w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przedmiotom na udokumentowany wniosek oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (nie dotyczy sytuacji, gdy do przetwarzania danych osobowych Administrator jest zobowiązany na mocy istniejących przepisów prawa lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

Delta Skowroński
i Skowroński Sp. Jawna
ul. Krakowska 78B
36-100 Kolbuszowa